Diversiteit en Inclusie in Aanbestedingen

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Diversiteit is het besef dat elk mens uniek is en er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen.

Inclusie betekent dat er geen sprake is van uitsluiting. Iedereen “hoort erbij”. Iedereen is welkom op het feestje. Iedereen op het feestje danst mee in de polonaise.

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele oriëntatie. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt en de mogelijkheid krijgt om te groeien en om door te stromen, niet ondanks maar dankzij de verschillen. Beoordelen hoort bij elk werk, op die manier wordt duidelijk of je op je eigen niveau productief bent of niet. Ook mensen met een beperking moeten worden beoordeeld. Wat er niet mag gebeuren is dat je beoordeeld wordt op zaken die er niet toe doen.

De definitie van Diversiteit en Inclusie in inkopen

Door inkoop een diverse en inclusieve samenleving en bedrijfsleven stimuleren waarin iedereen wordt behandeld en beoordeeld op wat ze kunnen en niet op wie ze zijn, van wie ze houden, waar ze vandaan komen of wat ze geloven. De tiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling, of te wel SDG 10, streeft er ook naar om tegen 2030 de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging of economische status, en hun gelijke kansen te verzekeren.

Diversiteit en Inclusie binnen de Rijksoverheid

De Rijksoverheid streeft naar diversiteit aan personeel in haar personeelsbestand en naar het zijn van een inclusieve organisatie. Het gaat bij diversiteit niet alleen om bijvoorbeeld geslacht, maar ook om leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, culturele achtergrond, functieverblijfsduur (dienstverband), seksuele oriëntatie, en fysieke mogelijkheden.

Meer informatie over Diversiteit en inclusie bij de Rijksoverheid.

Charter Diversiteit

Alle ministeries ondertekende het Charter Diversiteit. Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen. Het Charter richt zich op vijf dimensies van diversiteit: gender, etnische/culturele diversiteit, LHBTI, arbeidsvermogen en leeftijd. Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit tekenen zien diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde voor hun bedrijf. Daarnaast is de inzet voor D&I onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat houdt ondertekening van het Charter een werkgever in?

  1. In het Charter Diversiteit omschrijf je als werkgever de concrete uitdaging op het gebied van D&I op de werkvloer.
  2. De werkgever levert zes maanden na ondertekening een plan van aanpak aan. Daarin omschrijft de werkgever op welke van de vijf gebieden wordt gefocust. En welke middelen hiervoor worden inzet.
  3. De werkgever rapporteert jaarlijks over wat wel en over wat niet werkt.

Meer informatie over het Charter.

Diversiteit en Inclusie toepassen bij aanbestedingen

We stelden bij de RIS een handreiking op over Diversiteit en Inclusie in aanbestedingen. In deze handreiking vind je meer informatie over de betekenis en definitie, de charter en diversiteit en inclusie binnen de Rijksoverheid. Daarnaast vind je een aantal voorbeelden over Diversiteit en Inclusie die je bij aanbestedingen kunt gebruiken.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie over Diversiteit en Inclusie?

Neem dan gerust contact op met de kennisambassadeurs Diversiteit en Inclusie, Gül Dogan en Gerald van Lobbrecht via contact.ris@rijksoverheid.nl.

Wil je meer informatie over de handreikingen en voorbeeldteksten? Neem dan contact op met Ziza Wolff of Gül Dogan via contact.ris@rijksoverheid.nl.

Ook binnen de RIS speelt dit thema een belangrijk rol. Niet alleen binnen de organisatie zelf, maar ook bij het uitvoeren van een aanbesteding.