Onze opdrachtgevers zijn ons bestaansrecht, en die koesteren we professioneel

Opdrachtgevers en hun behoeften zijn leidend, en het antwoord is altijd `ja….’

Het draait om onze opdrachtgevers en wat zij van de markt nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. In principe kan een opdrachtgever daarom wat de RIS betreft alles krijgen wat hij wil. Het enige wat die opdrachtgever hoeft te doen, is het spel spelen volgens de geldende spelregels.

Wat zijn dan die spelregels? Dat zijn onder andere de Aanbestedingswet, de Gids Proportionaliteit, de aanvullende beleidsregels die BZK of hun eigen departement heeft opgesteld. En ten slotte heeft een opdrachtgever de mogelijkheid een managementbesluit te vragen, en in te kopen wat hij denkt nodig te hebben.

Op de vraag of iets kan, is het antwoord vanuit de RIS dus altijd: `ja, want….’ Of `ja, indien….’

We zitten op het randje van de ontwikkelingen (en: maken soms het nieuwe randje)

We kijken vooruit welke externe ontwikkelingen eraan komen en welke van die ontwikkelingen effecten op de inkoop van onze opdrachtgevers kunnen hebben. Denk aan verkiezingen en de verkiezingsprogramma’s, wijzigingen in het inkoopstelsel of verandering van de aanbestedingswet. Als we van mening zijn dat het randje wel wat verder mag, dan maken we zelf een nieuw randje. We tonen lef.

We leveren gevraagd en ongevraagd vanuit onze uitvoeringspraktijk aan wat er nodig is in goed uitvoerbaar beleid te maken. Als het kan via de daarvoor aangelegde kanalen, als die niet toereikend zijn dan leggen we zelf nieuwe kanalen aan. We zijn hierbij niet terughoudend.

We bespreken periodiek met externe deskundigen welke ontwikkelingen zij zien die relevant zijn voor onze opdrachtgevers en voor ons. Denk hierbij aan leveranciers, inkoopbureaus, onderwijsinstellingen.

We stellen ons op als adviseurs en scenariodenkers

We bepalen niet wat goed is voor onze opdrachtgevers. We helpen ze bij het maken van verstandige en weloverwogen keuzes. We proberen daarom altijd de achterliggende doelen van de opdrachtgever te achterhalen. Met die kennis gaan we aan de slag en stellen ons hardop de vraag: wat zou goed werken, onder welke voorwaarden kunnen we daarin voorzien?

Professioneel uitdagen en verschillende mogelijkheden voorhouden hoort hierbij. Óók mogelijkheden die wij zien maar voor een opdrachtgever in eerste instantie niet tot de mogelijkheden behoort. Wij denken namelijk in scenario’s met bijbehorende effecten. Wij helpen onze Opdrachtgevers bij het in beeld brengen van de afwegingen waarom hij voor een bepaald scenario wel of niet moet kiezen. Dus: we reiken de keuzes aan én begeleiden het keuzeproces.

De keuze van de afnemer hoeft niet onze keuze te zijn. We helpen hem vervolgens wel even goed om die keuze zo goed mogelijk te realiseren.

Heldere documenten waarmee we overheidsbeleid versterken

Het draait om onze opdrachtgevers en de vervulling van hun behoeften door goederen en diensten van de markt te betrekken. Dat stralen we in alles uit. Zelfs in onze templates:

  • Als eerste = wie is de opdrachtgever
  • Daarna: welke behoefte heeft die opdrachtgever
  • En dan: wat maakt aanbieder geschikt en hoe bepalen we wat de beste aanbieding is? Pas daarna komen de ‘inkoopgeneuzeldingen’.

En al onze stukken zijn prettig leesbaar geschreven. Helemaal in lijn met wat de overheid beoogde met de campagne Direct Duidelijk (Gebruiker Centraal). Wij zijn een voorbeeld voor andere aanbestedende overheden en dragen zo zelfs bij aan wat de overheid met de campagne beoogt.

Wij passen uitsluitend beoordelingsmethoden toe die leiden tot de beste uitkomst

We willen de beste uitkomst ten gunste van onze afnemer, en niet de aanbieder die volgens een of andere rekenkundige uitkomst de meeste punten heeft.

Wij kiezen daarom de best passende beoordelingsmethoden: die leiden tot de juiste kwaliteit tegen een goede prijs. De beoordelingsmethoden die wij kiezen zijn helder, uitlegbaar én eenduidig onderscheidend.

We hebben altijd oog voor de periode na de contractering

In de aanbesteding creëer je vaak slechts randvoorwaarden om het maximale van de markt te krijgen. Het maximaal echte krijgen gebeurt meestal pas tijdens de contractperiode. Tenminste: als je de juiste tijd en de juiste aandacht op de juiste momenten van de juiste personen aan het contract besteedt.

Bij elke aanbesteding geven wij aan wat dat in onze ogen betekent. Dan doen we ongevraagd. Dat doen we ook als de opdrachtgever het contractmanagement geheel zelf wil invullen. Vanuit onze opgave zijn we daartoe moreel verplicht.